Redovisning

Redovisningssystem

Redovisningsdelen i ekonomisystemet är själva ”hjärtat” i systemet. Här hanteras styrvärden, kontoplanen, transaktionsbehandling, påläggs-beräkningar, etc. Direktregistrering av bokföringshändelser och inläsning av transaktioner från andra system görs även i denna modul.Alla integrationer, körningar och registreringar av användarna kan göras interaktivt för att direkt kunna uppdatera bokföringen, detta är en stor fördel inte minst i samband med boksluten.I systemet kan valfri kontoplan läggas upp för 999 olika företag. Dessa företag hanteras var för sig men kan via koncern-redovisningen behandlas som en enhet.Kontotabellen kan innehålla 10 koddelar med en sammanlagd längd på 50 positioner. I kontotabellen finns funktioner för maskinell kontokomplettering, sambandskontroller samt kombinationskoder som ger styrmöjligheter i samband med registrering. Möjlighet finns även maskinellt byta konto i valfri kontodel för hela eller delar av året.

I transaktionsbehandlingen skapas och importeras transaktioner som inte tidigare integrerats i Å-DATAs redovisningssystem via försystemen. Detta kan vara bokföringsordrar (även fasta), ingående balanser, interimsposter samt inläsningar av transaktioner från andra system, exempelvis bokföringsposter från lönesystem.

För att underlätta periodisering vid boksluten finns en särskild rutin för interimsbokföring med maskinell återbokning. En annan funktion som kan användas vid delårsbokslut är att man kan kopiera saldon till ett annat företag. På så sätt slipper man göra interimsbokningar på det ordinarie företaget.

I botten för all transaktionsbehandling finns transaktionstyper som styr behandlingen samt sätter verifikationsnummer i serier. Liksom i alla Å-DATASYSTEM finns möjlighet att ta ut en kontrollrapport innan definitiv bokföring.

För påläggs- och fördelningsberäkningar finns även en funktion där beräkningar görs procentuellt utifrån upplagda fördelningsnycklar. Dessa beräkningar kan göras i upp till 9 steg.

För att underlätta koncernrapporteringen finns möjlighet att ange ingående företag med ägarandel samt utifrån en speciell rapportgenerator göra urval för att få ut en gemensam resultat och balansräkning.

Funktioner

  • Interaktivitet – ej beroende av centrala körningar.
  • Flexibel kontoplan med maskinell kontokomplettering, sambandskontroller och kombinationskoder.
  • Företagshantering med koncernredovisningsmöjlighet.
  • Maskinellt byte av konto utan bokföringsorder.
  • Funktioner för hantering av interimsbokföring och automatisk hantering av balansposter.
  • Påläggs- och fördelningsberäkningar med stegvis beräkning.
  • Enkla och valfria funktioner för rensningar av registren.