Rapportgenerator

Rapportgeneratorer – Informationssökning

Till Redovisning och budgetsystemen finns ett flertal sätt att få ut information ur systemet. Kännetecknande för Å-DATASYSTEMEN är att rapportgeneratorerna är byggda för enkelt handhavande, enkel koppling till Excel, menykopplingar samt möjlighet till tidsstyrda uppdateringar. Förutom rapportgeneratorerna finns möjlighet till online-sökningar samt ett antal förprogrammerade rapporter.

Kort beskrivning av rapportgeneratorerna:

Resultatrapporter kan man skapa egna rubrik- och brytrader som är oberoende av kontotabellens texter. Många kunder använder denna rapportgenerator för att skapa balansräkningar och resultaträkningar. Generatorn arbetar mot totalregistret och jämförelse kan göras med föregående år eller budget.

Saldorapporter är en rapportgenerator som både kan användas till att bygga standardrapporter men lika ofta används till spontanrapporter för analyser. Här kan man arbeta med fyra olika brytbegrepp, tre jämförelsekolumner för period eller budget, beräkningskolumn, samt även hämta blanda saldon och transaktioner på samma rapport. Texter för summeringar och rubriker hämtas från kontotabellen. Som tilläggsmodul till ekonomisystemet finns mojlighet att publicera saldorapporter på intranät,Saldorapporter Online.

Den utvidgade rapportgeneratorn är den mest avancerade som kräver lite mer av användaren för att konstruera rapportmallarna. Däremot så finns det nästan inga begränsningar i rapport-byggandet. Det finns valfritt antal brytbegrepp och periodjämförelser, avancerade beräkningsfunktioner, man kan arbeta med alla register och företag. Vidare finns stora möjligheter att koda periodbenämningar för att underlätta årsskiften.

Budgetmodulen finns två rapportgeneratorer som liknar de två förstnämnda. I dessa två kan man både jobba mot total och budgetregistren. Fördelen med dessa är att man kan göra jämförelser mellan olika budgetversioner.

Budgetrapporter kan man ha upp till 14 jämförelsekolumner med beräkningar, budgetversioner eller redovisning. I stället för utskrift på papper kan man på ett enkelt sätt överföra rapporterna till Excel eller textfil. Detta val görs i samma meny som pappersutskrift och inga ytterligare moment krävs för formatredigering eller dylikt. Val finns för att ta med rubriker och summarader. Samtliga rapporter kan läggas in på rapport och frågemenyn. Till dessa rapporter finns då möjligheter att göra s.k. externa urval. Detta gör att t.ex. verksamhetsansvariga utan ingående kunskap själva kan göra urval för sitt ansvarsområde. Uppdateringstillfällen kan också styras för att få färsk information utan manuell uppdatering. Rapporterna uppdateras då på natten, och man kan välja daglig uppdatering, veckodag samt även vilken dag i månaden som rapporterna skall körs.

SaldoAnalys

Funktionen SaldoAnalys är ett integrerat verktyg för avancerad multidimensionell analys. Funktionen ger användaren möjlighet att vrida och vända på data samt göra drilldown ner till enskilda bokföringshändelser och verifikat. Med detta verktyg kan man mycket snabbt ställa spontana frågor och göra avancerad finansiell anays.

Funktioner

  • Fem olika rapportgeneratorer för olika syften, detaljeringsnivåer och användarkunskap.
  • Avancerad rapportgenerator för bästa layout och urvalsmöjligheter.
  • Enkel överföring av information till Excel eller textfil.
  • Möjligheter till automatiska tidsstyrda uppdateringar.
  • Menykopplingar för enkel åtkomst och urval.
  • Multidimensionell OLAP-analys