Kundreskontra

Kundreskontran är gemensam för alla Å-DATAs debiteringsrutiner. Här sker bevakning av samtliga fordringar (externa och interna) oavsett vilken debiteringsrutin som framställt den. Kundreskontran kan integreras med andra redovisningssystem än Å-DATA Ekonomi.Systemet passar både för en centraliserat arbetssätt, d.v.s. all betalningsbevakning m.m. sköts på ett ekonomikontor eller att varje förvaltning sköter sina egna rutiner. Själva sändning av uppgifter till EPP, Autogiro, inkassoföretag samt övriga teleöverföringar bör dock göras gemensamt för alla rutiner.Via en frågebild med ett flertal urvalsmöjligheter kan man nå enskilda fakturor för att se fakturadetaljer, göra ränteberäkningar samt ändra uppgifter om fakturan för gäller krav- och bevakningsuppgifter.

Avstämningar av reskontran mot huvudboken kan göras via en maskinell rutin. Vid lokal utskrift av fakturor kan varje rutin knytas till en specifik blankettyp med val på utskrifter av t.ex. logotyper etc.

För samtliga Å-DATAs rutiner finns en fakturaproduktionstjänst som printar och postar fakturorna utan helt automatiskt. Naturligtvis kan man vid behov även skriva ut fakturor lokalt.

Fakturor kan även maskinellt sändas över till bankernas Internetbetalningssystem om kunden tecknat avtal om detta.

Systemet är naturligtvis förberett integrerat med Plus- och Bankgirots tjänster för inbetalningsposter med optisk läsning. Dessa poster integreras maskinellt med bokföringen.

Ett annat sätt att sköta betalningarna är via Autogirorutinen. Först måste kommunen eller företaget teckna ett medgivande med sin kund som sedan sänds direkt till Bankgirot vilket sker med elektroniskt sigill. Kunden får en faktura som tidigare men beloppet dras av bankgirot från det konto som angetts vid medgivandet.

Funktioner för makuleringar och direktbetalningar av enskilda fakturor finns naturligtvis.

Liksom i alla Å-DATAs rutiner sker integreringen med redovisningssystemet automatiskt och varje användare med behörighet kan uppdatera redovisningen interaktivt.

Kravrutinerna är väl utbyggda. Dessa är även anpassade så att olika regler kan läggas upp för respektive debiteringsrutiner för textinnehåll, styrning av när påminnelser och inkassokrav skall tas ut etc. Textregistren kan innehålla upp till 9 olika varianter för betalningspåminnelser, inkassokrav och betalningsföreläggande.

Funktioner finns även för beräkning av dröjsmålsränta utifrån diskonto samt bokföringskopplingar, uppläggning av amorteringsplaner mm.

Vidare finns en funktion där betalningsbevakningen kan överföras till inkassoföretag maskinellt. På så sätt slipper man den manuella hanteringen av inkassokrav.

Funktioner

  • Gemensam kundreskontra för alla rutiner med möjlighet till bevakning på förvaltningsnivå.
  • Integrerbart med andra redovisningssystem.
  • Särskild reskontra för interndebitering.
  • Maskinell integration med Bank- och Plusgiro.
  • Autogiro.
  • Internetfaktura.
  • Fakturaproduktionstjänst för smidig fakturautskrift.
  • Inkassorutiner anpassningsbara efter debiteringsrutin.
  • Maskinell koppling till inkassoföretag.