Abonnentavräkning

Abonnentavräkning: Vatten och Renhållning

Abonnentavräkning består av två delmoduler som kan köras antingen tillsammans eller var för sig. Delarna är vattendebitering och renhållningsdebitering. Används båda delarna kan abonnentuppgifterna vara gemensamma i vissa delar och samfakturering ske.

Abonnentavräkningen innehåller flera register. De största är registren över abonnenter, mätare och avgifter.

I abonnentregistret för vatten registreras sedvanliga kunduppgifter in samt uppgifter om mätare och tariffer. Uppskattad förbrukning kan läggas in vid exempelvis mätarbyten eller då mätare gått sönder. Möjlighet finns att för varje abonnent lägga in två övriga avgifter eller avdrag som ska debiteras eller dras av vid nästa debitering. För vattenmätare läggs ett särskilt register upp, där alla uppsatta mätare ska finnas med. Via mätarnummer knyts respektive mätare till aktuell abonnent.

I avgiftsregistret registreras samtliga tariffer På varje tariff kan anges fast avgift, två förbrukningsavgifter, minimiavgift för fakturering samt kontering.

Beträffande renhållning är upplägget med register likartat, Debitering av renhållning kan göras valfritt antal gånger per år antingen utifrån tariffer och/eller diverse avgifter som läggs in på varje abonnemang eller utifrån poängberäkning av hämtningsställen. En kombination av dessa avgiftssättningar kan även användas.

Debitering kan också göras av slamtömningar. Upp till 10 olika tariffer kan hanteras i rutinen. Särskild funktion finns för orderhantering och debitering av dessa. Denna kan användas både för kunder som är abonnenter inom renhållningen och för de som endast beställer enstaka hämtning eller dylikt. Funktionen för hämtningsställen kan förutom debitering även användas för registrering av ett flertal allmänna uppgifter. Dessa kan i sin tur användas för körplanering ackordspoäng etc.

Liksom i alla debiteringssystem från Å-DATA kan en preliminär fakturajournal tas fram innan den definitiva faktureringen görs. Debiteringen kan vara en preliminär- och/eller en slutdebitering med en slutavräkning som grund. Efter fakturering sker integrering med den gemensamma kundreskontran. Systemet kan hantera interna abonnenter på samma sätt som externa kunder.

Funktioner

  • Gemensamma abonnentuppgifter för vatten och renhållning ger möjligheter till samdebitering.
  • Användarstyrd bearbetning och uppdatering av reskontra och redovisning.
  • Möjlighet till ett flertal avgifts och tarifftyper.
  • Enkla funktioner för underhåll av abonnenter, mätare etc.
  • Väl utbyggda rapportfunktioner med olika urval och sorteringsbegrepp även för entreprenad.
  • Rapporter kan även enkelt föras över till PC.
  • Onlinesökning för debiteringshistorik m.m.
  • SOPCOM-integrering.