Barnomsorg

Barnomsorg

Systemet för barnomsorg innehåller två delar. Den ena används för kö och placering medan den andra nyttjas för fakturering av barnomsorgsavgifter.

Till båda delarna finns parametrar som all styrning görs utifrån, detta gör att rutinen kan enkelt anpassas till kommunens behov. Systemet kan användas endera decentralt, t.ex. på en förskola eller på förvaltningsnivå.

Utskrifter, listor och statistik av olika slag finns samt fråge-funktioner för onlinesökningar.

Rutinen kan kompletteras med ytterligare två delar, dels en modul för dagbarnvårdarlöner och en modul för att maskinellt läsa över timmar från PC.

Alla uppgifter i rutinen inklusive faktureringen uppdateras i realtid av behöriga användare. Detta kan göras centralt eller decentralt beroende på vad som passar organisationen bäst.

Vid placering av barn, kan fasta vistelsetider anges, men för de barn som vistas enligt schema (fast eller rullande) kan även detta rapporteras in. Utifrån placeringsuppgifterna kan placerings-bekräftelser tas fram, liksom placeringslistor och placerings-statistik. Frågor om placerade barn och institutioner/dagbarn-vårdare kan ställas.

Scheman kan skrivas ut och uppgifter om vecko- och dagscheman erhållas. Det går även att ta fram nyttjandegrad per institution. För att underlätta omplacering av barn finns en särskild funktion.

Debitering av barnomsorgsavgift kan göras enligt olika taxetyper. De olika taxor som kan användas är maxtaxa, barntaxa, 4 olika timtaxor samt nettoinkomsttaxa. Systemet är naturligtvis anpassat för att kunna hantera maxtaxan. Möjligheter finns även att simulera olika taxetyper.

Från registret över fakturamottagare kan olika förteckningar och etiketter tas fram. För avgiftsberäkning kan uppgifter om den sjukpenninggrundande hämtas in genom befolkningsregistret. Liksom i alla Å-DATAs debiteringsssystem sker uppdebitering av kundreskontran automatiskt, och bokföringsposterna förs över till ekonomisystemet.

Funktioner

  • Användarstyrd bearbetning och uppdatering av reskontra och redovisning.
  • Valfria debiteringsperioder med förskott eller efterskottsfakturering.
  • Enkel omräkning av debiteringsarter genom val av 6 olika beräkningssätt.
  • Valfri användning av debiteringsarter eller direktfakturering.
  • Enkel funktion för uppdatering av debiteringarter.
  • Rapportfunktioner med olika urval och sorteringsbegrepp.