Hemtjänst

Hemtjänst

Rutinen för hemtjänst omfattar två delar. Den ena avser beräkning och debitering av avgifter och den andra upptar de administrativa delarna som vårdplanering, ärendedokumentation samt statistik. Rutinen är anpassad för ärendehantering enligt Socialtjänstlagen och LSS.

Avgiftsberäkningsdelen är flexibel och kan anpassas till valfri taxemodell och användas för både fasta och rörliga avgifter. Är taxan inkomstberoende kan modellen för inkomstberäkning och beräkning av fribelopp läggas upp helt valfritt. Pensioner och övriga inkomster kan hämtas från RSV och RFV och läggs automatiskt in i inkomstförfrågan och beräkningsmodell. Personuppgifter kan naturligtvis även hämtas från befolkningsregistret.

Liksom alla Å-DATASYSTEM är debiteringsdelen integrerad med den gemensamma kundreskontran och redovisningssystemet. Bearbetningen är användarstyrd och kan ske både på lokal och central nivå inom kommunen.

För att kunna lägga in ärenden och skriva in dokumentation till dessa finns särskilda funktioner. Ärendena knyts till respektive omsorgstagare och dokumentationen skrivs i Word. Ärendena signeras med elektronisk signatur.

Både vårdbiträden och omsorgstagare kan schemaläggas. Det innebär att för vårdbiträdet anges vilka arbetstider som denne arbetar. Flerveckorsscheman kan användas.

För omsorgstagaren anges vilket vårdbehov som finns i form av insatser och vid vilka tidpunkter som dessa skall utföras. För att komplettera schemaläggningen kan frånvaro både för vårdbiträden och omsorgstagare rapporteras. Utifrån ovanstående kan besöksplanering ske.

Utskrifter, listor och statistik av olika slag finns bl.a. vårdtyngdsuppföljning. Vidare kan man med frågefunktioner göra onlinesökningar.

Funktioner

  • Stödjer ärendehantering för SOL och LSS.
  • Mycket flexibel modell för avgiftsberäknig med hämtning av inkomstuppgifter från RSV och RFV.
  • Ärendedokumentation i Word , med enkla funktioner för mallhantering.
  • Elektronisk signatur samt full sekretess av lagrade dokument genom behörighetssystemet.
  • Möjlighet till resursplanering genom att schema vår vårdpersonal och vårdbehov matchas mot varandra.
  • Väl utbyggda rapportfunktioner för statistik, vårdtyngdsmätning, SCB statistik m.m.
  • Frågefunktioner för online sökningar.
  • Användarstyrd bearbetning och maskinell uppdatering av reskontra och redovisning.