Tidigare versioner

Nedanstående är beskrivningen för tidigare versioner av installationsprogrammet:

Version 3.0 av installationsprogrammet
Version 3.0 av klientprogrammet är ett installationspaket som innehåller de flesta komponenter som används av slutanvändarna. Detta minskar behovet av separata installationer av tilläggsfunktioner. De funktioner som fortfarande ligger utanför installationspaketet är importfunktionen för PA-Online.

Denna version av installationspaketet är ett litet (800 kb) exe-program vars funktion är att lägga in konfigurationsparametrar och registreringar i Windows. Merparten av programvaran installeras sedan via en automatisk uppdateringsfunktion. Detta innebär att det kommer att bli avsevärt längre mellan utgåvorna av installationspaketet eftersom programvaran automatiskt uppdaterar funktioner i takt med att dessa publiceras.

Installationspaketet gör vissa smärre registreringar i Windows registry. Den som vill ha detaljer kan kontakta oss på support@a-data.nu

Kompatibilitet
Supportade miljöer för klienten är Windows Server 2008, Windows Server 2012,  Windows 7, 8 och 10. Programmet fungerar i de flesta miljöer med ett undantag: installation på nätverksshare supportas inte eftersom den automatiska uppdateringen inte fungerar en sådan miljö. Programmet är testat under Terminal Server, VMWare-installationer samt VirtualBox. VMware ThinApp supportas inte.

Aktuell version  scriptsetup3.exeversionen 3.0.0.0 publicerad 2015-11-06. Notera att versionsnumreringen på installationsprogrammet inte överensstämmer med versionsnumret på klienten!

3.0.1.0

  • Tagit bort uppdateringsfunktionen ur Windows Autostart-mapp

3.0.0.0

  • Uppdateringsprocessen vid inloggning i Windows är optimerad för att minska belastningen på nätverket på morgonen när alla loggar på.

Installation
Å-DATASYSTEMEN:s klientprogram installeras på två olika sätt:

  1. Via AD
  2. TerminalServer /Citrix

Se beskrivning för varje alternativ nedan. Utöver detta kan klienten installeras manuellt på användarens dator genom att starta programmet med parametrar enligt beskrivning 1 nedan.

Installationsprogrammen lägger en genväg på skrivbordet samt en ikon under Start-Program i Windows.

Å-DATASYSTEMEN-klienten kan avinstalleras via Kontrollpanelen-Läggtill/ta bort program.

Krav på klientdator
Klientmaskinen skall vara en standard Windows-klient, förenklat kan man säga att går det att köra Office 2007 och senare så fungerar klienten utmärkt på maskinen. Vi rekommenderar att man kör Windows  7 eller Windows 10. Programmet är verifierat att fungera under dessa Windowsversioner. Applikationen kräver ca 15 Mb internminne och 80 Mb diskutrymme på den lokala maskinen.

1. Installation via group policy i AD

Ladda ner filen  scriptsetup3.exe och spara den i det bibliotek på servern där ni har era inloggningsrutiner, normalt ”Scripts” under domänens sysvol.

För de användare som skall få klienten installerad skapar ni en grupp-policy och i denna definierar ni ett logon-script. I inloggningsscriptet skall det finnas en rad med ett anrop på installationsprogrammetscriptsetup.exe och några parametrar:

scriptsetup3.exe /verysilent /host=namn-eller-ipadress /ODBCServer=namn-eller-ipadress /Blobserver=servernamn  /BlobDB=databasnamn /Components=xxxxx

Parametrarnas betydelse:

/host
pekar ut namn eller ip-adress för iSeries servern

/ODBCServer
pekar ut namn eller ip-adress för den dator där tjänsten ODBCserver körs. Denna tjänst används bland annat för utskriftshanteringen.

/alias
används för att ge ett logiskt namn på iSeries-servern. Parametern kan utelämnas.

/Blobserver
Anger servernamnet för den server som de scannade fakturorna lagras på.

/BlobDB
Anger databasnamnet för de scannade fakturorna.  Namnet är normalt endera LEVBAS eller ADBAS.

/Components
Anger vilka ikoner som skall skapas på skrivbordet

/Components=iclient  ger endast ikonen för Å-DATASYSTEMEN på skrivbordet, detta rekommenderas för kunder som ej kör vår leverantörsfakturaattest

/Components=attest ger endast ikonen för Fakturaattest på skrivbordet

om parametern utelämnas helt får man bägge ikonerna på skrivbordet.

Noteringar: Ovanstående förfarande kräver att användaren har rättigheter som lokal administratör. Om så inte är fallet finns det två alternativ:

a) kör installationspaketet under Windows-Startup

b) använd elevated priviliges för att tillfälligt höja behörigheten under inloggningen, för detta finns det ett flertal metoder. Vi använder själva programmet LSRUNAS som sköter det hela på ett bra sätt. Programmet kan laddas från http://www.moernaut.com/default.aspx?item=lsrunas

OBS! För att AutoUpdate skall fungera måste användarna ha rättighet till att uppdatera katalogen ”C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ådata”, kontrollera att ni inte har satt en policy som hindrar detta. En beskrivning av hur man sätter rätt behörigheter finns beskrivet här.

2. Installation på TerminalServer / Citrix

För installation på en server med TerminalServer eller Citrix använder man samma installationspaket som enskilda klienter. Däremot vill man oftast stänga av automatuppdateringar initierade av användaren och detta görs genom att modifiera konfigurationsfilen. Komplettera filen ”iclient.ini” med följande rader så stängs automatiken av:

[Settings]
SuppressUpdate=1

Skapa sedan ett schemalagt jobb på servern som körs med administratörsbehörighet och lägg i detta jobb in följande kommando:     autoupdate2.exe /force  

Förslagsvis schemalägger man detta till att köras nattetid varje dag. Allt skall naturligtvis köras i installationskatalogen C:/ProgramData/ådata.