Handbok

Autogiro

Ó Å-DATA Infosystem AB

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Inledning.. 2

2. Systemöversikt 3

2.1 Arbetsgången. 3

2.2. Huvudmeny Autogiro. 4

3. Parametrar. 6

3.1 Underhåll bankgironummer 6

3.2 Kunduppgifter 7

3.3 Underhåll sigillnycklar 8

4. Medgivanden. 9

4.1 Underhåll medgivanden. 9

4.2 Utskrift medgivanden. 12

4.3 Sök medgivanden. 14

4.4 Autogiromedgivande. 17

5. Bankgiroöverföringar. 20

5.1 Sänd medgivanden/betalningar 20

5.2 Hämta kvittenser/betalningar 20

 


1. Inledning

 

Denna dokumentation har till syfte att vara en handbok för hantering av funktionerna för autogiro men även direktkopplad hjälpinformation om rutinen. Det går att skriva ut hela eller delar av den och använda som handbok vid sidan om. Utformningen har dock skett för att passa vid hjälpsökning från någon funktion eller meny i rutinen.

 

Rutinbeskrivningen inleds med en systemöversikt där även arbetsgången beskrivs översiktligt. Därefter följer en funktionsbeskrivning som följer menyindelningen.

 

Respektive funktion inleds med en översiktlig beskrivning som oftast innehåller en bild av aktuell funktion. Finns verktygsknappar som är specifika för just den bilden förklaras dessa, annars hänvisas till det avsnitt som beskriver de generella verktygsknapparna i hjälpmenyn under rubriken ”grundläggande information”.

 

Hjälpmenyn är i övrigt indelad i en innehållsförteckning samt aktuellt avsnitt som visas på skärmen.


2. Systemöversikt

 

För att kunna använda autogiro krävs att avtal skrivs med bankgirot. Dessutom krävs att Å-datasystemens programprodukt för autogiro anskaffats.

 

När autogiro finns installerat kan kunderna faktureras via denna rutin i stället för att fakturorna betalas via postgirot. Kunden får en faktura som tidigare, men beloppet dras av bankgirot från det bankkonto som uppgivits i medgivandet till autogiro. Bankgirot accepterar bankkonton hos samtliga banker.

 

Fakturering görs som tidigare i respektive debiteringsrutin med utskrift av fakturorna "'hemma'" eller genom EPP.

 

I rutinen finns en kunduppgift, där uppgifter som bankgirot kräver för att kunna ta emot och lämna uppgifter via teleöverföring, läggs in.

 

De kunder som kommunen/företaget har måste ge sitt medgivande till autogiro. För inläggning av detta finns en särskild funktion. Uppgifter om medgivanden sänds via tele till bankgirot för godkännande. Via teleöverföring skickas även uppgifter om faktureringarna. Både på medgivanden och faktureringar läggs sigill för att det inte ska vara möjligt att ändra dem vid teleöverföringen.

 

Från bankgirot hämtas uppgifter om kontrollerade och godkända medgivanden samt betalningar som gjorts.

 

För att underlätta hanteringen kan inlagda medgivanden skrivas ut och frågor/ändringar göras via särskild frågefunktion.

 

2.1 Arbetsgången

 

För de kunder som önskar ansluta sig till autogiro, skickas en blankett för medgivande ut. När denna återkommer registreras medgivandet in. Därefter sänds dessa via teleöverföring till bankgirot för kontroll och godkännande.

 

Då ovanstående är klart kan fakturering göras i respektive debiteringsrutin. För de kunder som är anslutna till autogiro skrivs fakturor ut med makulerat inbetalningskort och uppgiften om att betalning sker via autogiro skrivs på detta. Till bankgirot översänds uppgifterna om faktureringen via teleöverföring och bevakning av att betalning sker på förfallodag görs av bankgirot. Bankgirot drar på förfallodagen beloppet från kundens bankkonto som angetts i medgivandet. Hämtning av betalningarna görs via teleöverföring från bankgirot. Om kunden byter bank sköts detta mellan bankerna och ingen åtgärd behöver göras från kommunens sida.

 

När så önskas kan nya medgivande läggas in och sändas till bankgirot för kontroll och godkännande. Även faktureringarna kan sändas till bankgirot vid valfria tillfällen. Hämtning av betalningarna sker också när så önskas. För att underlätta arbetet med autogiro finns en särskild sökfunktion

2.2. Huvudmeny Autogiro

 

Respektive funktion nås genom att klicka på rubriken med musen.

 

Funktioner:

 

Bankgiroöverföringar:

 

Teleöverföring till bankgirot används för att sända över faktureringarna och nya eller avslutade medgivanden till bankgirot.

 

Teleöverföring från bankgirot används för att hämta hem betalningarna och godkända medgivanden

 

Medgivanden:

 

Underhåll medgivanden Ger en bild för inrapportering/ändring av medgivanden. Avslutning av medgivanden görs även här.

 

Utskrift medgivanden Ger en beställningsbild för utskrift av medgivanden.

 

Sök medgivanden Innehåller en sökbild för att ställa frågor och göra ändringar i uppgifterna.

 

Parametrar:

 

Underhåll bankgironummer Ger en bild för uppläggning eller ändring av bankgironummer som ska användas.

 

Kunduppgifter Används för att lägga in de kunduppgifter som erhålls från bankgirot och som krävs för att autogiro ska kunna användas.

 

Underhåll sigillnycklar Används för att lägga in de sigillnycklar som erhålls från bankgirot och som används vid sändning av uppgifter till bankgirot.

 

 

 

 

3. Parametrar

3.1 Underhåll bankgironummer

 

3.1.1 Översikt

 

De bankgironummer som ska användas för insättning av de inbetal­ningar som dras via autogiro måste läggas upp. Tillsammans med numret anges även betalningsmottagare.

 

 

 

 

3.1.2 Inmatningsfält

 

Bankgironummer

 

Här anges de bankgironummer som inbetalningar ska tas emot på. Numret anges i en följd utan några avskiljningstecken.

 

Betalningsmottagare

 

Till varje bankgironummer anges vem som är betalningsmottagare i klartext. Upp till 30 tecken får användas.

 

 

 

 

3.2 Kunduppgifter

 

3.2.1 Översikt

 

När avtal skrivs med bankgirot om autogiro erhålls en kunduppgift. Denna måste anges i rutinen innan autogiro kan börja användas.

 

 

 

 

 

3.2.1 Inmatningsfält

 

Kundnummer

 

Det kundnummer som erhållits från bankgirot anges med maximalt 6 siffror.

 

Test eller produktion

 

Om den teleöverföring som görs avser test anges T. Avses produktion måste P fyllas i.

 

3.3 Underhåll sigillnycklar

 

3.3.1 Översikt

 

 

Från bankgirot erhålls sigillnycklar. Dessa används för att uppgif­terna som sänds till bankgirot krypteras och då förses med de angiv­na sigillnycklarna.

 

 

 

 

3.3.1 Inmatningsfält

 

 Gäller från och med

 

Det datum som sigillnycklarna gäller från anges enligt ÅÅMMDD.

 

Observera att om nya sigillnycklar erhålls och dessa inte läggs in från det datum som bankgirot angivit, kan inte de översända uppgifterna läsas av bankgirot.

 

Sigillnyckel

 

Här anges den sifferkombination som erhållits. Vid uppdateringen sker kontroll av checksiffran.

 

 

 

4. Medgivanden

 

 

 

4.1 Underhåll medgivanden

 

4.1.1. Översikt

 

För alla kunder som önskar ansluta sig till autogiro krävs att ett medgivande görs och läggs in i rutinen. Detta sänds till bankgirot för kontroll och godkännande.

 

I medgivandet anges fakturamottagare med namn och personnummer tillsammans med vem som är betalare. Även betalaren som kan vara en annan person anges med namn och personnummer samt från vilket bankkontonummer som betalningar ska göras. Här anges också på vilket bankgironummer som betalningen ska sättas in.

 

En kund behöver inte ansluta sig till autogiro för alla rutiner som fakturor erhålls från. Om så är fallet anges vilken/a debiteringar som kunden önskar anslutning för. Ska alla rutiner anslutas, lämnas ett s.k. generellt medgivande. Om kunden har olika bankkonton eller betalare måste flera medgivanden göras. Observera att personnummer måste vara upplagd även i debiteringsrutinen tex i renhållning och vattendebiteringen.

 

Datum för uppläggning erhålls maskinellt när det läggs upp. När överföring gjorts av medgivandet till bankgirocentralen läggs datum in för detta  liksom  datum när bankgirocentralen godkänt medgivandet

 

På medgivandet visas även uppgift om datum för senaste faktureringen.

 

För medgivanden som ska avslutas finns ett särskilt fält där avslutningsdatum fylls i. Även avslutningar sänds till bankgirocentralen och maskinellt visas datum för när avslutet är skickat till centralen.

 

Observera att om kunden byter bank behöver inget nytt medgivande göras, bankerna sköter detta sinsemellan. Någon återkoppling sker inte till rutinen vid bytet.

 

 

4.1.2. Inmatningsfält

 

Fakturamottagare:

 

Personnummer

 

För den person som är fakturamottagare anges personnumret med 10 siffror utan något avskiljningstecken

 

Namn

 

Fakturamottagarens namn anges med maximalt 30 tecken.


Betalare :

 

Om samma person är fakturamottagare behöver inte personnummer och namn anges.

 

Personnummer

 

För den person som ska betala fakturan anges personnumret med 10 siffror utan något avskiljningstecken före de fyra sista siffrorna.

 

Namn

 

Betalarens namn anges med maximalt 30 tecken.

 

Bankkontonummer

 

Det bankkontonummer som betalningarna ska tas ifrån anges med maximalt 16 siffror inklusive bankens clearingnummer.

 

Till bankgironummer

 

Det bankgironummer som betalningen ska sättas in på anges med sitt nummer. Endast något av de nummer som angivits i registret över bankgiro­nummer kan användas. Har endast ett bankgironum­mer angivits, erhålls detta maskinellt.

 

Gäller endast:

 

Nedanstående uppgifter anges endast om inte alla rutiner eller företag ska anslutas till autogiro, om olika bankkonton ska användas för rutinen eller om det är olika betalare för fakturamottagarens fakturor.

 

För att styra vilka fakturor som ska betalas via autogiro, måste uppgift anges för varje rutin. För varje kund kan upp till 10 olika rutiner anges.

Observera att om inte urval görs på företag måste eventuellt testföretag beaktas.

 

Företag

 

Det företagsnummer som aktuell debiteringsrutin finns under anges med sitt 3-siffriga nummer. Om alla rutiner inom ett visst företag skall tas med anges endast företagsnumret.

 

Rutin

 

Det rutinnummer som debiteringsrutinen har anges med 2 siffror.

 

Registerid

 

I varje debiteringsrutin finns en registeridentitet. I diverse debitering kan det vara kundnummer eller personnummer, i abonnentavräkning är det abonnentnummer, i hemtjänst- och barnomsorgsdebitering personnummer osv. Detta nummer behöver endast anges om inte personnummer

används som registerid i debiteringsrutinen.

 

Avslutningsdatum

 

Datum för avslutande anges här

 

Övriga fält

 

På bilden erhålls datum för när medgivandet är upplagt, skickat till bankgirocentralen och godkänt av bankgirocentralen. Fakturering kan göras först efter att medgivandet är godkänt. Vid fakturering i någon av de rutiner som angivits i medgivandet erhålls datum för den senaste faktureringen. Om medgivandet har avslutats, erhålls också datum när det är skickat till bankgirocentralen för avslut.

 

Vid registrering av medgivande tilldelas detta ett betalarnummer. Detta visas högst upp till höger på bilden och är endast en uppgift som används av bankgirot.

 

4.2 Utskrift medgivanden

 

4.2.1 Översikt

 

Från registret över medgivanden kan en utskrift tas fram. Utskriften omfattar alla medgivanden som finns inlagda med hänsyn tagen till gjorda urval.

 

 

 

 

 

4.2.2. Inmatningsfält

 

Generellt kan urval utelämnas i fälten. Utelämnas t.ex. intervall för fälten för uppläggningsdatum erhålls utskriften för alla medgivanden oberoende av uppläggningsda­tum men med hänsyn tagen till övriga urval. Efter att utskriften beställts fylls alla tom fält som inte fyllts i med 999999.

 

 Bankgironr

 

Om medgivanden som endast är knutna till visst eller vissa bankgironummer önskas, anges det första respektive sista gironumret i dessa fält.

 

 

Uppläggningsdatum

 

För att endast erhålla de medgivanden som är upplagda under en viss tidsperiod, kan det första respektive sista uppläggningsdatumet anges. Datum anges enligt ÅÅMMDD.

 

 

Uppläggning till BGC

 

Det datum som medgivanden sänts till BGC för godkännande kan anges som urval. I första fältet anges det första datumet och i det andra fältet det sista. Datum anges enligt ÅÅMMDD.

 

 

 Godkänd av BGC

 

Urval kan göras på det datum då BGC godkänt medgivandena. Här anges det första respektive sista datum för godkännande som medgivandena ska ha för att erhållas på listan. Datum anges enligt ÅÅMMDD.

 

 

 Sista faktureringsdag

 

Medgivanden som har en sista faktureringsdag inom ett datumintervall kan erhållas genom att ange första respektive sista datum för fakturering. Datum anges enligt ÅÅMMDD.

 

 

 Sorteringsordning

 

Sortering av listan kan erhållas efter fakturamottagarens personnummer, betalarens personnummer eller betalarnummer. Markera vilken av sorteringsordningarna som önskas.

 

4.3 Sök medgivanden

 

4.3.1 Översikt

 

För att underlätta hanteringen finns en särskild funktion för frågor och ändringar. Förutom att visa och ändra aktuella medgivanden, kan även förfallodagen ändras samt fakturor makuleras. Detta görs på två olika flikar.

 

Vid sökning denna väg kan fakturamottagarens personnummer eller namn utgöra sökbegrepp. Det går även att söka på betalarens personnummer eller namn. I båda fallen kan del av namn eller personnummer utgöra sökbegrepp.

 

 

Om behörighet finns till att ändra i uppgifterna kan funktionen uppdatera användas. På bilden blir då samtliga uppgifter tillgängliga för ändring.

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Verktygsknappar Sökbild

 

Visa: Genom att markera fakturamottagaren och klicka på knappen visas medgivande och betalningar

 

 

 

 

4.3.3 Inmatningsfält Sökbild

 

Fakturamottagare :

 

Personnummer

 

Ska sökning göras på fakturamottagarens personnummer eller del av personnummer anges detta här. En förteckning sorterad efter fakturamottagarnas personnummer erhålls med början från angivet personnummer.

 

Namn

 

Sker sökning på namn eller del av namn erhålls en förteckning sorterad efter fakturamottagarnas namn med början från angivet namn.

 

Betalare:

 

Personnummer

 

Vid sökning på betalarens personnummer eller del av detta, erhålls en förteckning sorterad efter betalarnas personnummer med början från angivet personnummer.

 

Namn

 

Sökning på betalares namn eller del av detta ger en förteckning över betalarna sorterad efter namn med början från angivet namn.

 

 

 

 

 

4.4 Autogiromedgivande

 

4.4.1 Översikt

 

Denna bild visar medgivandet. Om behörighet finns till att ändra i uppgifterna kan funktionen uppdatera användas. På bilden blir då uppgifter tillgängliga för ändring. Från fliken ”Betalningar” kan även betalningarna visas och justeras.

 

Om medgivandet sänts till bankgiro för kontroll och godkännande kan endast uppgifter om rutiner kompletteras eller ändras samt avslutningsdatum anges.

 

Växlingar mellan flikarna görs med mus eller F10 eller F12

 

 

 

 

 

 

Uppdatera/F5: Om denna knapp väljs växlar bilden till uppdateringsläge och uppgifterna kan uppdateras, se avsnitt medgivanden.  Om medgivandet sänts till bankgiro för kontroll och godkännande kan endast uppgifter om rutiner kompletteras eller ändras samt avslutningsdatum anges.

 

 

 

 

4.4.2 Översikt flik Betalningar 

 

På bilden visas fakturanummer, framställningsdatum, förfallodag, datum för översändning till bankgirocentralen och belopp. Om fakturan inte har förfallit till betalning kan ny förfallodag anges samt makulering göras.

 

 

 

4.4.3 Inmatningsfält flik betalningar

 

Ny Förfallodag

 

En ny förfallodag kan anges på fakturan. Datumet anges enligt ÅÅMMDD. Är fakturan inte översänd till bankgirot erhålls den nya förfallodagen. Om den redan är översänd, skickas en ändringspost under förutsättning att den gamla förfallodagen inte är passerad.

 

Makulering

 

Genom att ange ett "X" i detta fält makuleras fakturan och sänds inte till bankgirocentralen. Om fakturan redan är sänd till bankgirot för bevakning, skickas en ändringspost. Observera att makulering måste även göras i kundreskontran för att inte kravåtgärder ska vidtas.

 

5. Bankgiroöverföringar

 

5.1 Sänd medgivanden/betalningar

 

5.1.1 Översikt

 

Till bankgirot skickas uppgifter om nya och avslutade medgivanden samt faktureringar där betalningar ska dras från olika bankkonton. Samtliga uppgifter skickas via teleöverföring med kryptering och sigill. Efter överföringen skrivs en kvittenslista ut.

 

Det lösenord som erhållits från bankgirocentralen anges därefter startas överföringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Hämta kvittenser/betalningar

 

5.1.1 Översikt

 

Via denna funktion hämtas uppgifter om godkända och avslutade medgivanden samt gjorda betalningar på fakturor som dragits via autogiro. Efter överföringen skrivs en kvittenslista ut.

 

Det lösenord som erhållits från bankgirocentralen anges därefter startas överföringen